صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دفتر توسعه فنآوری سلامت
در روز شنبه به تاریخ 1397/11/27 جلسه مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری سلامت در محل همایش های دفتر توسعه فنآوری برگزار گردید.
در روز سه شنبه 1397/11/16 جلسه کمیته توسعه ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد..
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی دعوت به عمل می آورد.
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/20 جلسه سیاستگذاری مالکیت فکری در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامتی برگزار گردید.
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/20 جلسه بررسی فرآیندهای فعالیت های حوزه فنآوری سلامت در سالن همایش های محل دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز یکشنبه 1397/09/18 دومین جلسه شورای هماهنگی تحقیقات و فنآوری حوزه سلامت در دفتر معاون تحقیقات و فنآوریی برگزار گردید..