• ۱۰۰۷۳
  • ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۵
جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI

جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.

جدیدترین مقادیرImpact Factor  مجلات ISI‌ کشور و جهان مربوط به سال 2015 میلادی اخیرا توسط موسسه Thomson Reuters(ISI)  منتشر شد. شاخص ضریب تاثیر یا همان(IF) Impact Factor  برای اولین بار در سال 1995 توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISI  برای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام شده به مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ دوساله تعریف ‌شده ‌است که برای ویرایش 2015 آن، در واقع تعداد استنادات 2015 هر مجله به تعداد مقالات منتشرشده قابل استناد آن در سال‌های 2014 و 2013 تقسیم شده است. این شاخص که در فارسی «ضریب تاثیر» ترجمه شده است، فقط در مورد نشریات نمایه ‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Scienceو توسط موسسه ISI  در ماه ژوئن و یا ژولای هرسال محاسبه و منتشر می‌شود.

به گزارش گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در میان مجلات علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت، 20 مجله دارای شاخص ضریب تاثیر (IF) Impact Factor  از 2/280 تا 0/322 هستند. بیشترین مقدار IF مربوط به مجله IranianJournal of Environmental Health Science & Engineering  با عدد 2/280 بوده و دو مجله Hepatitis  Monthly و Daru رتبه‌های دوم و سوم مجلات علوم پزشکی کشور براساس شاخص IF هستند. اطلاعات مقایسه‌ای و تحلیلی این مجلات در جدول زیر قابل مشاهده است.

مقادیر شاخص ImpactFactor‌  سال 2015 مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI