• ۱۱۱۶۸
  • ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵
لیست کنگره های مصوب کارگروه صدور مجوز گردهمایی های بین المللی تا پایان شهریور ماه سال 1395

بیست ودومین جلسه  کارگروه صدور مجوز گردهمایی های بین المللی حوزه سلامت  در تاریخ 5 مهرماه سال جاری برگزار گردید و در این جلسه در خواستهای ارائه شده از دانشگاه های علوم پزشکی کشور وهمچنین انجمن های علمی وسایر موسسات بخش سلامت مطرح ومورد بررسی قرار گرفت