• ۱۱۲۰۰
  • ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵
برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال جاری

به اطلاع میرساند، نظر به برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و همچنین باتوجه به اینکه ارزشیابی کمیتههای تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی و انتخاب کمیته برتر، براساس مستندات الکترونیک ارسالی از سوی کمیتههای تحقیقات دانشجویی انجام خواهد‌گرفت، خواهشمند است کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی درسال 94 حداکثر تا تاریخ 30/08/1395 براساس "دفترچه نحوه ارزیابی و امتیازبندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی" که به تصویب اعضای شورای سیاستگذاری و جمعی از اساتید مدعو کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها رسیده است و درسایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع به آدرس الکترونیکی http://hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=200&category=1&templateid=1&hdlId=7 موجود میباشد، به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی از طریق پست پیشتاز ارسال گردد.