• ۱۱۲۴۸
  • ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه November سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

در حال حاضر از کشور ایران تعداد 12 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندیESIواجد رتبه هستند