• ۱۱۳۲۲
  • ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۵
برگزاری ششمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی چهار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی چهار کشور برگزار شد.

ششمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق آمایشی دهگانه طی روزهای 27 و 28 بهمن ماه 1395در منطقه آمایشی چهار کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازبرگزار شد.کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکترمنصوری مدیر محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازو جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم و کاربردهای علم سنجی، ابزار و شاخص های نوین علم سنجی برگزار شد. در این کارگاه دو روزه مدیران پژوهشی، مدیران اطلاع رسانی، پژوهشگران برجسته و کارشناسان علم سنجی و ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه آمایشی چهار کشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی اهواز، لرستان، دزفول، آبادان، بهبهان و شوشتر حضور داشتند. شیوه های تحلیل استنادی در بانک های اطلاعاتیScopus و ISI Web of Scienceو روش های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود که به صورت عملی و کاربردی ارائه گردید.