• ۱۱۳۳۲
  • ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵
برگزاری هفتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی دو به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی دو کشور برگزار شد.

هفتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق آمایشی دهگانه طی روزهای 17 و 18 اسفند ماه 1395در منطقه آمایشی دو کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر رشیدی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم و کاربردهای علم سنجی، ابزار و شاخص های نوین علم سنجی برگزار شد. در این کارگاه دو روزه مدیران پژوهشی، مدیران اطلاع رسانی، پژوهشگران برجسته و کارشناسان علم سنجی و ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه آمایشی دو کشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، اردبیل، ارومیه، خلخال، مراغه و سراب حضور داشتند. شیوه های تحلیل استنادی در بانک های اطلاعاتیScopus و ISI Web of Scienceو روش های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود که به صورت عملی و کاربردی ارائه گردید.