• ۱۱۴۴۰
  • ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶
کارگاههای آشنایی با شاخص های ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 96

افزایش تعداد مراکز تحقیقات و تنوع رشته‌های تحقیقاتی که مراکز بر اساس آنها تصویب می‌شوند همچنین گسترش این مراکز تقریبا به همه استان‌های کشور نیازمند هدایت و جهت‌دهی مناسب به منظور بهره‌وری بهینه از منابع و امکانات موجود می‌باشد و ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقات می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب، نقش مهمی را ایفا نماید.

بدین منظور کارگاههایی  با هدف توانمندسازی و آموزش نحوه استخراج شاخصهای ارزشیابی مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی توسط کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مسئولان این مراکز در محل معاونت تحقیقات و فناوری و توسط واحد ارزشیابی مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش برگزار گردید.

جدول زمانبندی برگزاری کارگاه های  آشنایی با شاخص های ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 96 بدین شرح می باشد:


ردیف

مراکز تحقیقاتی

تاریخ برگزاری

1

مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2

6/8/1396

2

مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 1

8/8/1396

3

مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 3

10/8/1396