• ۱۱۴۵۳
  • ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶
کارگاه نحوه اجرای ارزشیابی شبکه های تحقیقات علوم پزشکی کشور برگزار شد.

در راستای اجرای فرآیند ارزشیابی فعالیتهای شبکه های تحقیقات علوم پزشکی  کشور، مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات روز دوشنبه مورخ 22/8/1396 کارگاه نحوه ارزشیابی فعالیتهای شبکه های تحقیقات علوم پزشکی را با حضور رئیس، معاون و کارشناسان محترم توسعه ساختارهای تحقیقاتی مرکز و دبیران محترم شبکه های تحقیقات علوم پزشکی کشور برگزار نمود. در این کارگاه ضمن دریافت نقطه نظرات دبیران محترم شبکه های تحقیقاتی، شاخصهای ارزشیابی معرفی و زمان بندی اجرای فرآیند ارزشیابی ابلاغ گردید.

همچنین دبیران شبکه های تحقیقاتی جدیدالتاسیس کوهورت و پرستاری جهت معرفی و آشنایی، گزارشی از روند تشکیل و تاسیس شبکه های تحقیقاتی مذکور ارائه نمودند.

آخرین مطالب :