• ۱۱۵۶۷
  • ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۷
رییس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و مشاور اجرایی معاونت ازحوزه تحقیقات و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بازدید بعمل آوردند

 روز یکشنبه 16 اردیبهشت 97 آقایان دکتر عبادی فر و دکتر نجفی پور به منظور بازدید ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و آزمایشگاه جامع تحقیقات به استان کرمانشاه سفر کردند.

جلسه ای در همین راستا با اعضای شورای پژوهشی، روسای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی برگزار گردید. که پس از ارایه گزارش معاونت تحقیقات دانشگاه ونقطه نظرات اعضای شورا توضیحات لازم از سوی رییس مرکز توسعه ومشاور معاونت ارایه گردید.

سپس از مکان های در نظر گرفته شده برای آزمایشگاه جامع و همچنین دستگاه های خریداری شده برای آزمایشگاه بازدید بعمل آمد.

در پایان این بازدید یکروزه جلسه ای با حضور رییس دانشکده داروسازی، مدیر پژوهش ، معاون آموزش، معاون تحقیقات و فناوری با رییس دانشگاه تشکیل ونتیجه امربه تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ورهنمودهای لازم ارایه گردید.