• ۱۱۵۹۷
  • ۲ / ۶ / ۱۳۹۷
برگزاری کارگاههای آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دبیرخانه کمیته ملی اخلاق درپژوهش­های زیست پزشکی جهت سال جاری 1397، تعداد 30 کارگاه آموزشی
تحت عناوین:

-      ده کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

-      ده کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

-      ده کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

به میزبانی دانشگاه­های علوم پزشکی و جهت مناطق ده­گانه آمایشی کشور برگزار می کند.

لیست، محل و زمان برگزاری این کارگاه­ها در جدول زیر به استحضار می رسد.


واحد شرکت­کننده

دانشگاه میزبان

تاریخ برگزاری

عنوان برنامه

ردیف

تهران، شهید بهشتی، ایران، آزاد اسلامی، بقیه الله(عج)، شاهد، ارتش، بهزیستی و توانبخشی، انستیتو پاستور ایران، تربیت مدرس، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، جهاد دانشگاهی

ع.پ.بقیه الله

7 /4/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

1P

ع.پ. تهران

13 و14/4/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

1A

ع.پ.شهیدبهشتی

21/4/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

1C

تبریز، ارومیه، اردبیل و دانشکده­های ع.پ. مستقر درمنطقه(خوی، مراغه، سراب، خلخال)

ع.پ. ارومیه

27و28/4/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

2A

ع.پ. تبریز

4/5/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

2P

ع.پ. اردبیل

5/7/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

2C

کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام، اسدآباد

ع.پ.کردستان

12/7/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

3P

ع.پ. کرمانشاه

18 و 9/7/1397

کارگاه آموزشی" اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

3A

ع.پ. همدان

30/8/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

3C

گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود

 

ع.پ. بابل

3/8/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

4C

ع.پ. شاهرود

10/8/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

4P

ع.پ. مازندران

23 و24/8/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

4A

شیراز، جهرم، فسا، بندر عباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده­های علوم پزشکی مستقر در منطقه( فسا، لارستان، گراش)

ع.پ. شیراز

30/8/97 لغایت

1/9/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

5A

ع.پ.جهرم

8/9/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

5P

ع.پ. بوشهر

15/9/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

5C

اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد

ع.پ.اصفهان

14و15/9/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

6A

ع.پ. یزد

22/9/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

6P

ع.پ. شهرکرد

29/9/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

6C

زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده­های علوم پزشکی مستقر در منطقه( دانشکده خمین، ساوه

ع.پ. اراک

5و6/10/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

7A

ع.پ. البرز

13/10/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

7P

ع.پ. قزوین

20/10/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

7C

کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده­های علوم پزشکی منطقه( ایرانشهر، سیرجان)

ع.پ. بم

27/10/1397

کارگاه آموزشی  " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

8P

ع.پ.کرمان

3و4/11/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

8A

ع.پ. جیرفت

11/11/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

8C

مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و دانشکده­های علوم پزشکی منطقه( اسفراین، تربت جام، نیشابور)

ع.پ.مشهد

17و18/11/397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

9A

ع.پ. گناباد

25/11/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

9P

ع.پ. بیرجند

2/12/1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی"

9C

اهواز، لرستان، دزفول و دانشکده­های علوم پزشکی مستقر در منطقه( آبادان، شوشتر، بهبان)

ع.پ. اهواز

8و9/12/1397

کارگاه آموزشی " اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی"

10A

ع.پ. لرستان

16/12/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در کارآزمایی های بالینی "

10P

ع.پ. دزفول

23/12/1397

کارگاه آموزشی " اخلاق در انتشار آثار پژوهشی "

10Cآخرین مطالب :