• ۱۱۶۰۹
  • ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۷
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان برگزار گردید

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان در تاریخ دوشنبه 11/4/97 در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ملک زاده باتوجه به اهمیت پیشگیری و کنترل آسیبهای ناشی از مشکلات سلامت روان در کشور بر لزوم پیگیری مستمر و منظم جلسات شبکه به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذار در این زمینه تاکید و به جنبه های حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری و موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور و نحوه بهره گیری از ظرفیتهای ایجاد شده اشاره نمودند.

 در ادامه جناب آقای دکتر محمدی، رئیس محترم شبکه و اعضای شورای راهبردی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص حل مشکلات شبکه تحقیقاتی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک مطرح نمودند.

 و نهایتا مقرر گردید شبکه تحقیقات سلامت روان بر اساس اولویتهای کشوری این حوزه، نسبت به طراحی و تدوین طرحهای ملی و همچنین همکاری های بین المللی اقدام نماید تا بر اساس نتایج این مطالعات، امکان طراحی و پایش مداخلات موثر به ویژه در حوزه های بین رشته ای نظیر خشونت های بین فردی و ارتقای نشاط اجتماعی فراهم گردد.

1
3

آخرین مطالب :