• ۱۱۶۴۵
  • ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۷
برگزاری اولین همایش مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

اولین همایش مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

اولین همایش  مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1397 با حضور مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.

این همایش با سخنرانی آقای دکتر آخوندزاده قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این همایش یک روزه مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با فعالیت های جاری و برنامه آتی گروه های متناظر ستادی شامل کمیسیون نشریات علوم پزشکی، گروه علم سنجی و انتشارات، گروه کتابخانه ها و منابع اطلاعاتی و گروه ترجمان دانش توسط روسای گروه های مربوطه آشنا شدند. در ادامه، مدیران اطلاع رسانی به تبادل نظر، طرح پرسش ها و ارائه پیشنهادات پیرامون فعالیت های حوزه های مرتبط پرداختند .