• ۱۱۶۷۵
  • ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷
همایش رؤسا و کارشناسان واحدهای مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در روز دوشنبه به تاریخ 1397/07/16 همایش رؤسا و کارشناسان واحدهای مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.
در این همایش که در سالن امام جواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید، آقای دکتر آخوندزاده، قائم مقام محترم معاون تحقیقات و فنآوری،آقای دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، آقای دکتر حکمت نیا، سرپرست محترم حقوق مالکیت فکری دادگستری، آقای دکتر عرفان منش، سرپرست محترم مرکز آموزش مالکیت فکری دادگستری، آقای دکتر پیلوار مدیر کل محترم مالکیت صنعتی دادگستری و خانم دکتر مهروی، دبیر کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری بعنوان ارائه دهندگان و رؤسا و کارشناسان واحدهای مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه های علوم پزشکی کشور حضور داشتند.
برنامه با سخنان دکتر وطن پور در خصوص برنامه های دفتر توسعه فنآوری سلامت در زمینه مالکیت فکری آغاز گردید. سپس جناب آقای دکتر آخوندزاده در خصوص اهمیت مالکیت فکری در پژوهش و فنآوری صحبت نمودند و پس از ایشان خانم دکتر مهروی در زمینه وظایف دفتر مالکیت فکری و سیاستگذاری های انجام شده در حیطه سلامت و تدوین خط مشی توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه آقای دکتر حکمت نیا در خصوص مبانی مالکیت فکری مطالب ارزشمندی را ارائه فرمودند. در نهایت در پنل مالکیت فکری در حوزه سلامت و طب سنتی آقای دکتر عرفان منش و پیلوار بیانات مبسوطی را ارائه کردند. در انتهای جلسه به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.