• ۱۱۶۹۲
  • ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز عوامل موثر بر سلامت کرمانشاه و میکروب شناسی شیراز

برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر سال 1397 با ارزشیابی مرکز عوامل محیطی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیرازادامه یافت.

  ارزیابی مرکز عوامل محیطی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 1397/7/22 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر مرادی لاکه جناب آقای دکتر سلامتی و جناب آقای دکتر میثمی و ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر کرمی متین و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر کرمی متین از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ... گزارشاتی ارائه نمودند.

ارزیابی مرکز میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 1397/8/23 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر اولیاء جناب آقای دکتر کریمی و ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر پولادفر  و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر پولادفر از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ... گزارشاتی ارائه نمودند.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.