• ۱۱۶۹۳
  • ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷
ارزیابی مرکز ریزفناوری دارویی تبریز

ارزیابی مرکز ریزفناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر زرقی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جناب آقای دکتر کبارفرد و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتراسکندانی از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ... گزارشاتی ارائه نمودند.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.