• ۱۱۶۹۵
  • ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷
جلسه کمیته مالکیت فکری نمایندگان کلان مناطق ده گانه

در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/06 جلسه کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر مهروی دبیر کمیته مالکیت فکری، دکتر علیزاده، رئیس گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری فنآوری، دکتر نجارزاده کارشناس محترم کمیته مالکیت فکری و  اعضای محترم کمیته برگزار گردید، نسخه اولیه IP Policy منتج از نظرات داتشگاههای علوم پزشکی و اداره ثبت اختراعات و اکتشافات مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فلوچارت فرآیند ثبت اختراعات در دانشگاه های علوم پزشکی با توضیحات دکتر علیزاده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ادامه بحث به جلسه آتی موکول گردید. 
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5