• ۱۱۶۹۶
  • ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷
ارزیابی مرکز گوارش و کبد تبریز

ارزیابی مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/30 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر مرآت و جناب آقای دکتر واحدی و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر صومی ریاست محترم مرکز از تاریخچه مرکز توضیحاتی ارائه نمودند و خانم دکتر نیک نیاز گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ... بیان نمودند. در این ارزشیابی که حیطه های رهبری، ساختار، محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.