• ۱۱۷۱۰
  • ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۷
جلسه بررسی فرآیند های فعالیت های حوزه سلامت

در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/20 جلسه بررسی فرآیندهای فعالیت های حوزه فنآوری سلامت در سالن همایش های محل دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه با حضور مدیران محترم فنآوری کلان مناطق آمایشی کشور و مدیران و کارشناسان دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد و در خصوص بررسی، جمع بندی و تصویب فرم ها، فرآیندها و فلوچارت های فعالیت های حوزه فنآوری سلامت بحث و بررسی صورت گرفت که به عنوان گام مؤثر در راه اندازی سامانه مدیریت فنآوری سلامت می باشد.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5