• ۱۱۷۲۹
  • ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی مرکز بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 1397/10/05 با حضور داوران محترم سرکار خانم دکتر صراف زادگان ، جناب آقای دکتر ادیبی ، جناب آقای دکتر خلیلی ، جناب آقای دکتر حدائق و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر فرزادفر ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ، طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.

آخرین مطالب :