• ۱۱۷۴۵
  • ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی مرکز گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 1397/10/19 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتراصغری، جناب آقای دکتر حسین زاده، جناب آقای دکتر مجاب و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر حاجی آخوندی ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و سپس سرکار خانم دکتر منائی معاون محترم پژوهشی مرکز گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته، طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز و شرحی از بودجه دریافتی و چگونگی هزینه کرد آن توسط مسئولین مرکز ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری – ساختار – محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.

آخرین مطالب :