• ۱۱۷۵۸
  • ۶ / ۱ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز بیوتکنولوژی و تولید مثل جهاد


ارزیابی مرکز بیوتکنولوژی و تولید مثل جهاد در تاریخ 1397/11/03 با حضور داوران محترم سرکار خانم دکتر رمضانی تهرانی ، سرکار خانم دکتر کاشانیان و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه سرکار خانم دکتر کاظم نژاد ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و سپس گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ، طرحها و فعالیتها ، ابداعات مرکز، محصولات فناوری و ارائه خدمات سلامت توسط سرکار خانم ملکی معاون محترم پژوهشی مرکز ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری – ساختار – محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.