• ۱۱۷۶۰
  • ۷ / ۱ / ۱۳۹۷
کارگاه اخلاق در کارآزمایی­های بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 20/10/1397 برگزار شد

کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی در تاریخ 20/10/1397 توسط  کمیته ملی اخلاق درپژوهش و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین با حضور شرکت کنندگان از دانشگاههای علوم پزشکی قزوین، اراک، زنجان، قم و البرز و دانشکده­های خمین و ساوه برگزار شد.

جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملّی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر آیت احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه­دهندگان و سرکار خانم دکتر مریم جوادی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دبیر اجرایی کارگاه اصول اخلاقی در کارآزماییهای بالینی بودند؟

جناب آقای دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن خیرمقدم و خوش­آمدگویی به حاضرین، برگزاری کارگاههایی از این جنس را بسیار مهم دانست. جناب آقای دکتر منوچهر مهرام رییس کمیته اخلاق و رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با عنوان کردن اینکه اهمیت اخلاق در حوزه پزشکی در بُعد پژوهش و آموزش بسیار قابل توجه است گفت: اگر این مقوله در رفتار سازمانی همکاران کاملاً جابیافتد، تبدیل به یک عادت و سپس فرهنگ شده و حقوق مردم رعایت میشود. وی با بیان این مطلب تصریح کرد که آنچه در مباحث اخلاق مطرح میشود رعایت حقالناس است؟

جناب آقای دکتر شمسی گوشکی ضمن تقدیر از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: این نشان میدهد که بحث اخلاق در این دانشگاه اولویت ویژهای دارد، اخلاق در بالین و آموزش و اخلاق در حوزه درمان، وی با بیان این مطلب که در سال جاری  30 کارگاه منطقهای در کشور برنامهریزی کردیم اظهار کرد؛ با توجه به ضعف موجود دراستاندارد پژوه تحقیق، در سال آینده باید به سمت استانداردسازی پژوهش پیش رفت. ایشان در ادامه، به بیان مبحث ذینفعان اصلی یک پژوهش استاندارد، تحقیق برای رفع مشکلات مردم، مراحل هر تحقیق، مهمترین کار کمیته اخلاق در پژوهش، سیر تکامل درک از اخلاق در پژوهش یک کشور و اینکه تحقیقی که بحث علمیاش درست نباشد نمیتواند اخلاقی باشد پرداخت؟

پس از ارائه توضیحات آقای دکتر احمدی دیگر سخنران این کارگاه درباره انواع مطالعات بالینی، استانداردهای انجام کارآزمایی بالینی و جایگاه اخلاق و تداوم آن پرداخت. در این راستا، جناب آقای دکتر شمسی به سؤالات طرح شده حاضرین پاسخ داد.

کارگاه فوق، با حضور معاونین پژوهشی، اعضای کمیته اخلاق منطقه 6 آمایش کشور و اساتید پژوهشگر دانشگاه، روز پنجشنبه 20 دی 97 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد.

آخرین مطالب :