• ۱۱۷۶۷
  • ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی مرکز مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 1397/11/10 با حضور داوران محترم سرکار خانم دکتر معتمدی ، سرکار خانم دکتر صابری و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر صحرائیان ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و جناب آقای دکتر مقدسی گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ، طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.