• ۱۱۷۷۰
  • ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۷
کمیته توسعه جلسه ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی

در روز سه شنبه 1397/11/16 جلسه کمیته توسعه ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، دکتر علیزاده رئیس گروه برنامه ریزی و سیاستگزاری دفتر و معاونین تحقیقات و فنآوری 10 کلان منطقه آمایشی برگزار گردید. در جلسه با توجه به اهمیت ویژه حوزه ارتباط با صنعت در قالب کمیته تخصصی، مباحثی بیان گردید که به صورت ویژه در زمینه طراحی ساز و کار فرآیندها و پویاتر نمودن این حوزه بود. همچنین ایجاد ارتباط نظام مند با سایر حوزه های مدیریت فنآوری در معاونت های تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5