• ۱۱۷۷۲
  • ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بم

کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی منطقه آمایشی 8 ویژه اعضای محترم کمیتههای اخلاق در پژوهش و اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت، زابل و بم توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بم روز پنجشنبه مورخ 27 دیماه 1397 برگزار شد.

در این کارگاه که در محل تالار دانشکده پزشکی در ارگ جدید برگزار شد اعضای کمیتههای اخلاق در پژوهش دانشگاهها و همچنین اعضای هئیت علمی این دانشگاه شرکت داشته و مدرسین کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی آقایان دکتر احسان شمسی گوشکی و دکتر حسن باقری در راستای موضوعات مربوطه سخنرانی و در نشست بعدازظهر به سوالات شرکتکنندگان پاسخ دادند. درحاشیه این کارگاه جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی در مذاکره با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم، معاون تحقیقات و فن­آوری و مدیران این حوزه برنامه های ارتقای پژوهش و فن­آوری دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند. جناب آقای دکتر احسان شمسی در خصوص تاریخچه و اصول اخلاقی پژوهش و راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و بررسی موارد تخلفات و آقای دکتر حسن باقری در خصوص  اهمیت رعایت اصول اخلاقی در انتشارات پژوهشی و راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و بررسی موارد تخلفات سخنرانی فرمودند.

گفتنی است که بر اساس نظر سنجی صورت گرفته شرکت کنندگان در این کنگره از محتوای ارائه شده و نحوه اجرای برنامه اظهار رضایت کردند