• ۱۱۷۷۶
  • ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۷
کارگاه یک روزه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و با حضور دانشگاه‌های شمال شرق کشور

کارگاه یک روزه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و با همکاری و همت کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با تدریس جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی و جناب آقای دکتر حسن باقری برگزار گردید.

این کارگاه با استقبال خوب اعضای هیات علمی و اعضای کمیتههای اخلاق دانشگاههای علوم پزشکی شمالشرق کشور (بجنورد، بیرجند،گناباد، تربتحیدریه، تربتجام، نیشابور) با محوریت موضوع «اهمیت رعایت اصول اخلاقی در انتشارات پژوهشی و راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و بررسی موارد تخلفات پژوهشی» در روز پنجشنبه مورخ 25/11/97 ساعت 9 صبح لغایت 16 در سالن ابنسینا پردیس دانشگاه برگزار گردید. هدف از این کارگاه هماندیشی، همافزایی و آشنایی اعضای هیات علمی با آخرین دستورالعملهای اخلاق درانتشار آثار پژوهشی و اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع این تخلفات بود.

در پایان کارگاه نشست پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و مدرسین محترم مرتبط با موضوعات جلسه برگزار گردید

آخرین مطالب :