• ۱۱۸۰۲
  • ۴ / ۴ / ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در مورخ 97/12/25 کارگاه آموزشی با محوریت های ذیل در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور آقای دکتر زنده دل مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت و برخی از مدرسین و کارشناسان آن دانشگاه برگزار شد.

-         تعریف و اهداف ثبت بیماریها

-         معرفی نمونه های موفق ثبت داخلی و خارجی

-         طراحی برنامه ثبت و کلیات و مراحل راه اندازی ثبت

-         منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری داده ها  و مفهوم حداقل داده ها و تهیه پرسشنامه

-         تضمین کیفیت داده ها

-         استاندارد ها و کدهای بین المللی

-         فن آوری اطلاعات و نرم افزارها

-         بیو بانک ها در برنامه های ثبت بیماریها

-         اصول اخلاقی، حاکمیت داده ها و محرمانگی

-         ارزیابی کیفیت برنامه ثبت، کنترل کیفی و شاخص های کیفیت برنامه ثبت

-         مدیریت علمی و اجرائی برنامه

-         گزارش و بهره برداری از ثبت