• ۱۱۸۱۱
  • ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی آزمایشگاههای جامع تحقیقات علوم پزشکی

 جلسه ادواری شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقات روز شنبه مورخ 14/2/98 در محل معاونت تحقیقات و فناری با حضور مقام محترم معاونت و رؤسای آزمایشگاههای جامع تحقیقات برگزار گردید.

ابتدا جناب آقای دکتر ملک زاده در بیانات خود رهنمودهایی در توسعه و تکمیل آزمایشگاهها ارائه کرده و بر حمایت از پروژه شبکه آزمایشگاهها تآکید نمودند.  سپس دانشگاهها گزارش پیشرفت خود را ارائه کردند و در ادامه جلسه موضوعات مهمی همچون شاخصهای ارزشیابی آزمایشگاهها، ایجاد بانک مواد مصرفی و تعرفه های خدمات آزمایشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.