• ۱۱۸۲۳
  • ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۸
رئیس دفتر و مشاوره پیگیری های ویژه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب شدند.

سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در حکمی مریم خواجه را به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع در امور پیگیری های ویژه و ناهید اسلامی را به عنوان رییس دفتر این معاونت منصوب کرد.

به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری، متن این احکام به شرح زیر است:


سرکار خانم مریم خواجه

نظر به تجارب و سوابق ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب در امور پیگیری های ویژه منصوب می شوید. امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری و مشارکت کلیه همکاران در انجام و پیشبرد برنامه های حوزه معاونت موفق و موید باشید.


سرکار خانم ناهید اسلامی

نظر به تجارب و سوابق ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دفتر معاونت منصوب می شوید. امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری و مشارکت کلیه همکاران در انجام و پیشبرد برنامه های حوزه معاونت موفق و موید باشید