• ۱۱۸۴۱
  • ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸
انتصاب رئیس و اعضای کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری و نوآوری وزارت بهداشت

نظر به اهمیت موضوع مالکیت فکری و ثبت اختراعات، در توسعه فنآوری، و لزوم ساماندهی و ایجاد زیرساخت ها و فرآیندهای مدرن، دقیق و شفاف در حمایت از مالکیت فکری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و محققین و مخترعین حوزه سلامت، " کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری و نوآوری وزارت بهداشت"، با عضویت معاونین تحقیقات و فنآوری دانشگاه های کلان منطقه آمایش به ریاست دکتر حسین وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت منصوب شدند.

این کمیته بنا دارد، ضمن ساماندهی فرآیندها و قوانین مرتبط با این حوزه موجبات توسعه و ارتقاء ثبت اختراعات در حوزه های مختلف وزارت بهداشت را فراهم نماید.