• ۱۱۸۵۲
  • ۱ / ۶ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 اولین کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال جاری در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 با حضور جمعی از مدیران  و کارشناسان مسئول محترم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تیپ یک در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه شاخص های محور تولید علم و محور ساختار ارائه گردید و به سوالات مربوطه پاسخ داده شد.

2
3

آخرین مطالب :