• ۱۱۸۵۹
  • ۹ / ۶ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته ابداعات و اختراعات روز یکشنبه مورخ 1398/3/26 برگزار گردید


اولین جلسه کمیته ابداعات و اختراعات ، مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سال 1398 در روز یکشنبه مورخ 1398/3/26 ساعت 8 الی 10:30برگزار گردید.

در این جلسه 10 پرونده اختراع مربوط به 9 متقاضی در کمیته ابداعات و اختراعات بررسی گردید، تا در خصوص  امکان بهره مندی افراد بواسطه اختراع جهت استفاده از ایین نامه استعداد درخشان یا آیین نامه ارتقای هیئت علمی اعلام نظر گردد.

بر اساس موضوع ، 2 پرونده مربوط به تجهیزات پزشکی ، 1پرونده مربوط به علوم دارویی و  7  پرونده مربوط به علوم پایه بود .

نظرات کمیته در خصوص هر یک از پرونده ها، به مراجع درخواست کننده منعکس گردید.