• ۱۱۸۶۱
  • ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۸
اولین جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مورخ 98/4/3 تشکیل شد.

در اولین جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات در سال 1398 که در تاریخ 98/4/3 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ملک زاده تشکیل گردید، درخواست تاسیس 17 مرکز تحقیقات دولتی ، 2 مرکز تحقیقات غیر دولتی، 4 پژوهشکده و 5 مورد بررسی لغو مراکز تحقیقاتی غیر فعال مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و مقرر گردید موضوع آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقات خصوصی در جلسه آتی بررسی گردد.

آخرین مطالب :