• ۱۱۸۷۲
  • ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی سال 98

با برگزاری کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی در روز دوشنبه مورخ 1398/4/24 ، ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات برتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال جاری ادامه خواهد داشت. تاکنون  49 مرکز تحقیقاتی مورد ارزشیابی کیفی قرار گرفته و در ادامه سال جاری 13 مرکز دیگر نیز با حضور اساتید و متخصصین رشته های مختلف به صورت حضوری و با شیوه peer review   ارزیابی خواهند شد.

در این کارگاه که 18 نفر از نمایندگان محترم مراکز منتخب شرکت نموده بودند خلاصه ای از نحوه ارزشیابی و شاخصهای آن بیان گردید .

در پایان مقرر گردید تا بر اساس نتایج کارگاه ، مستندات لازم توسط مراکز تنظیم و در جلسات داوری ارائه گردد.