• ۱۱۸۸۱
  • ۵ / ۷ / ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه ارزیابی اختراعات در کمیته ابداعات و اختراعات


کارگاه آشنایی با نحوه ارزیابی اختراعات در کمیته ابداعات و اختراعات در روز چهارشنبه مورخ 1398/5/2 جهت اعضای جدید کمیته ابداعات و اختراعات برگزار گردید.در شروع کارگاه رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و معاون محترم ایشان، هدف از برگزاری کارگاه و اهمیت و حساسیت کار کمیته را بیان فرمودند و سپس کارشناسان کمیته به تفصیل در خصوص فرایندهای جاری و نحوه بررسی موضوعات توضیحاتی ارائه نمودند. جلسه با بازخورد شرکت کنندگان به پایان رسید.