• ۱۱۸۸۸
  • ۹ / ۷ / ۱۳۹۸
انتخاب طرحهای برتر سال 97 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نظر دارد در راستای ارزیابی و انتخاب طرحهای برتر سال 97 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور، نسبت به معرفی طرح های برتر این حوزه اقدام نماید لذا واحدهای توسعه تحقیقات بالینی می توانندطبق شرایط اعلام شده در فراخوان ، فهرست طرحهای برگزیده آن حوزه را تا پایان مرداد ماه 1398 به این مرکز اعلام دارند.
دستورالعمل انتخاب طرح برتر