• ۱۱۸۸۹
  • ۹ / ۷ / ۱۳۹۸
اعلان گزارش نتایج ارزشیابی سال 97 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور

پیرو ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر اساس فعالیتهای پژوهشی درسال 1396 ، گزارش نهایی نتایج ، بر اساس مجموع امتیازات سرفصل های مندرج در فرم ارزشیابی مشتمل بر؛ شاخصهای ارزیابی در حوزه های ظرفیت سازی و برون دادهای پژوهشی ،  در قالب سه جدول بر اساس تیپ دانشگاه تنظیم و ارائه گردیده است.
گزارش نتایج ارزشیابی سال 1397