• ۱۱۸۹۰
  • ۹ / ۷ / ۱۳۹۸
جلسه ارزیابی مستندات فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در روز سه شنبه به تاریخ 08/05/1398 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید

در این جلسه دکتر وطن پور مدیر کل دفتر توسعه فنآوری سلامت، آقای دکتر متولی زاده معاون دفتر توسعه فنآوری سلامت، سرکار خانم سیدی کارشناس مسئول ارزشیابی فنآوری سلامت و سایر کارشناسان همراه با معاونان پژوهشی و رئوسای مراکز رشد و ادمین سامانه اطلاعات فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام حضور داشتند که مستندات فنآوری ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و موارد اصلاحی در سامانه اطلاعات توسعه فنآوری سلامت به اطلاع حضار رسانده شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

آخرین مطالب :