• ۱۱۹۰۴
  • ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۸
جلسه بررسی وضعیت، عملکرد و چالشهای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، با حضور روسای مراکز مرتبط در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز یکشنبه 27/5/98 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید.

در آغاز این نشست که با حضور روسای 39مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مصوب وزارت بهداشت تشکیل شد، گزارش جامعی از ساختار و عملکرد های مرتبط مرکز توسعه و تحقیقات  در تعامل با آن مراکز توسط جناب آقای دکتر عبادی فر  رئیس این مرکز ارائه شد . در ادامه تاریخچه و روند توسعه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و نیز نتایج ارزشیابی آنها در سال 1396 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

سپس جناب آقای دکتر ملک زاده،  ضمن اشاره به این نکته که 70 درصد بیماری ها ناشی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت می باشند و زمینه برای تحقیق در این زمینه بسیار وسیع است، به تشریح سیاستهای ملی در خصوص رشد، توسعه و حمایت از مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پرداخته و بکارگیری ارتباط موثر و مهارت های ارتباطی بین این مراکز و تشویق به همکاری و تعاون آنان را در شناسایی و حل چالشهای اجرایی و علمی این ساختارها  خاطر نشان شدند . همچنین جناب آقای دکتر آخوند زاده ، قائم مقام محترم معاونت تحقیقات به  نکات ارزشمندی در زمینه نقش ساختارها و مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در توسعه دانش کاربردی کشور و لزوم توجه و شناسایی موانع عملکردی این مراکز جهت بهبود راهکارهای مقابله ای پرداختند.

در ادامه جلسه مهمترین چالشها و پیشنهادات و درخواستهای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توسط  روسای این مراکز مورد بحث قرار گرفت که پس از جمع بندی، پیشنهادات و راهکارهای مقابله با موانع در قالب محورهای سیاستگذاری ستادی، ایجاد مجلات فارسی در این زمینه و بهره گیری و بهبود مجلات موجود مرتبط، نظیر چاپ هفتگی، افزایش تعداد صفحات، بازبینی و ترمیم یا اصلاح اعضای هیات موسس این مراکز تحت نظارت مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات، جمع بندی شد. در ضمن مقرر گردید پس از ارزشیابی سالیانه در خصوص تبدیل مجوزهای اصولی یا ادامه فعالیت برخی از این مراکز تصمیم گیری شود.

hamandishi
hamandishi
hamandishi
hamandishi