• ۱۱۹۰۵
  • ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۸
عید سعید غدیر خم مبارک بادمستیم ولی ز جمع هشیارانیم              مشغول دعای بارش بارانیم
با یک صلوات بیعتی تازه کنیم                تا حشر به بیعت علی می مانیم
 
عید سعید غدیر خم مبارک باد