• ۱۱۹۱۶
  • ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۸
جلسه ارزیابی مستندات فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/12 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
در این جلسه آقای دکتر متولی زاده معاون دفتر توسعه فنآوری سلامت، سرکار خانم سیدی کارشناس مسئول ارزشیابی فنآوری سلامت و سایر کارشناسان همراه با معاونان پژوهشی و رئوسای مراکز رشد و ادمین سامانه اطلاعات فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار و گناباد حضور داشتند که مستندات فنآوری ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و موارد اصلاحی در سامانه اطلاعات توسعه فنآوری سلامت به اطلاع حضار رسانده شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.