• ۱۱۹۲۸
  • ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸
بازدید رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و هرمزگان

     دکتر اصغر عبادی فر رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ارزشیابی تحقیقات تحقیقات و فناوری در روزهای بیستم مردادماه و سی و یکم شهریورماه 13۹۸ از زیرساخت های پژوهشی و امکانات موجود در دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه و بندرعباس شامل مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه جامع تحقیقات و آزمایشگاه حیوانات بازدید و همچنین از فعالیتهای پژوهشی دو دانشگاه نیز، بررسی و ارزیابی به عمل آوردند. ایشان طی جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه، معاون و مسولین حوزه تحقیقات دانشگاه، به ارائه بازخورد از نتیجه بازدیدها پرداختند. و با توجه به وضعیت موجود ضمن بیان نقطه نظرات و راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت آن حوزه، نسبت به فراهم آمدن زمینه ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و افزایش میزان بهره‌وری آزمایشگاه جامع تحقیقات و آزمایشگاه حیوانات در دانشگاههای مذکور تاکید نمودند.