• ۱۱۹۲۹
  • ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی داوران با شاخصهای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی با روش Peer Review

به منظور هماهنگ سازی داوران ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی، روز دوشنبه مورخ  1398/7/8 کارگاه یک روزه ای با حضور آقای دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

 

   آقای دکتر ملک زاده ضمن اشاره به روند اجرای فرآیند ارزشیابی کمی و شاخصهای مربوطه در سالهای گذشته، در مورد لزوم اجرای ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و شاخص های تدوین یافته در حیطه های مختلف و همچنین اهمیت و کیفیت نحوه اجرای آن توسط اساتید برجسته مدعو مطالبی را ارائه نمودند.

 

   در ادامه جلسه شاخص های ارزشیابی در حیطه های مختلف معرفی و در خصوص نحوه اجرای فرآیند ارزشیابی توضیحاتی ارائه شد و ضمن دریافت بازخورد و نقطه نظرات داوران مدعو، هماهنگی های لازم در خصوص اجرای برنامه به عمل آمد.

2