• ۱۱۹۳۶
  • ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸
برگزاری گارگاههای "آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات"

گارگاه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و اختراعات در تاریخهای 1398/7/24 و 1398/8/1 برگزار گردید.

مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع،دو کارگاه در زمینه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و اختراعات در معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مورخ 1398/7/24 و 1398/8/1 برگزار نمود. در این کارگاه ها،کارشناسان39 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرکت نمودند. مباحث اصلی کارگاه شامل آشنایی با اختراع و مفاهیم کاربردی، فرآیند ورود و بررسی موضوعات در کمیته ابداعات و اختراعات معاونت تحقیقات و فناوری و نحوه همکاری کارشناساسان رابط در دانشکده/دانشگاه بود و تعامل مناسبی  بین شرکت کنندگان و برگزارکنندگان برقرار گردید.

2
3
4
5
6

آخرین مطالب :