• ۱۱۹۴۱
  • ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸
جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مورخ 98/8/11

جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات در تاریخ 98/8/11 در دفتر معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

این جلسه دومین جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی در سال 1398 بود که در آن با حضور مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ملک زاده، قائم مقام محترم ایشان، جناب آقای دکتر آخوندزاده و اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون موارد مندرج در دستورجلسه مورد بررسی قرار گرفت. متعاقب ارائه گزارش عملکرد مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و سیاستهای متناظر با توسعه ساختارهای پژوهشی توسط ریاست این مرکز، جناب آقای دکتر عبادی فر، در مجموع بر اساس تجمیع آرای کمیسیون نهایتا با تاسیس 8 مرکز تحقیقات دولتی ، 2 مرکز تحقیقات غیر دولتی و 3 پژوهشکده موافقت بعمل آمد.

آخرین مطالب :