• ۱۱۹۴۹
  • ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مشترک روسای مراکز تحقیقات علوم دارویی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هولدینگ های دارویی و سایر ذی نفعان – 98/8/26

به منظور بررسی و تبیین راهکارهای افزایش بهره وری از ظرفیت های علمی موجود و هم افزایی منابع در شرایط کنونی کشور، در حوزه دارو و تجهیزات مرتبط، مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری در تاریخ 98/8/26 "نشست هم اندیشی مشترک روسای مراکز تحقیقات علوم دارویی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، هولدینگ های دارویی و سایر ذی نفعان" را با حضور مقام محترم وزارت بهداشت، معاون محترم تحقیقات و فناوری و قائم مقام ایشان، سرپرست محترم سازمان غذا و دارو، دبیر محترم ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری برگزار نمودند.

در این نشست هم راستا با سیاست های کلان و برنامه های وزارت بهداشت، بحث های تعاملی صاحبنظران در کنار مباحث ارائه شده توسط مقام محترم وزارت، معاونین محترم تحقیقات و فناوری و غذا و دارو، دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری، نمایندگان مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد مسوولین و سخنرانان مدعو، صورت پذیرفت.

اهم محورهای مورد بحث در این نشست عبارت بودند از:                                                      

-         معرفی توانمندیها و ظرفیتهای مراکز تحقیقاتی علوم دارویی

-         معرفی توانمندیها و ظرفیتهای مراکز رشد حوزه علوم دارویی

-         اولویتها و نیازهای اساسی حوزه دارویی کشور

-         استراتژی های نوین در جهت ایجاد و تقویت زیرساخت های صنایع دارویی

-         چالش ها و راهکارهای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناوریهای مرتبط

در این نشست همچنین نتایج بحث ها جهت تبیین راه کارهای عملی هم افزایی منابع و ارتقای کمی و کیفی تحقیقات کاربردی این حوزه مورد تحلیل و بهره برداری قرار گرفت.


- گزارش مراکز رشد

- گزارش مراکز تحقیقاتی دارویی

- چالش های 1398

- گزارش دکتر بابایی

- دکتر قانعیآخرین مطالب :