• ۱۱۹۵۰
  • ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸
تسهیل صدور مجوز برای تولیدات شرکت های دانش بنیان

وزیر محترم بهداشت در نخستین نشست هم اندیشی مشترک روسای مراکز تحقیقات علوم دارویی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  هولدینگ های دارویی و سایر ذی نفعان که در تاریخ 98/8/26 برگزار گردید، به دنبال بحث و تبادل نظر در خصوص اهم چالش ها و موانع اجرایی، در خصوص تسهیل صدور مجوز برای تولیدات شرکت های دانش بنیان، دستورات اجرایی لازم را صادر نمودند.

ایشان همچنین ضمن تاکید بر لزوم توجه به تحقیقات حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی و همچنین مکمل های غذایی را از اهم اولویت های حال حاضر تحقیقات علوم دارویی ذکر نمودند.

آخرین مطالب :