• ۱۱۹۵۱
  • ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸
مراکز تحقیقاتی علوم دارویی و صنعت داروسازی با هم کار کنند

دکتر رضا ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری در نخستین نشست هم اندیشی مشترک روسای مراکز  تحقیقات علوم دارویی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  هولدینگ های دارویی و سایر ذی نفعان که در تاریخ 98/8/26 برگزار گردید، هدف این معاونت را انجام تعهدات و رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد بیان کردند و تسهیل صدور مجوز از طرف وزارت بهداشت و اعتماد به فناوران و تخصیص بودجه و مشارکت را ضروری دانستند و از مقام محترم وزارت خواستند تا در حمایت از شرکت های دانش بنیان، مساعدت نمایند.

آخرین مطالب :