• ۱۱۹۵۲
  • ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸
تحقیقات علوم دارویی کشور، پیشتاز تولید دانش در منطقه

دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام محترم معاون تحقیقات و فناوری در نخستین نشست هم اندیشی مشترک روسای مراکز تحقیقات علوم دارویی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  هولدینگ های دارویی و سایر ذی نفعان که در تاریخ 98/8/26 برگزار گردید، ضمن تبیین وضعیت موجود تولید دانش و دستاوردهای حوزه تحقیقات و فناوری، با تشریح جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان، روند تولیدات علمی حوزه دارویی را امیدوار کننده توصیف نمودند.

طبق آمار منتشر شده از سوی مجامع بین المللی، در سال 2018 ایران هم از نظر تولید علم و هم استنادات در حوزه علوم دارویی، کشور اول منطقه شناخته شده است و باعث افتخار است که علیرغم تنگناهای مالی، داروسازی ما در دنیا رتبه 7 استنادات و در رنک رتبه 8 دنیا در علوم دارویی را دارد.

آخرین مطالب :